bewijsstukken eigen middelen.

Hier vind je een opsomming van de bewijsstukken voor eigen middelen.

Onder ingebrachte eigen middelen bedoelen we alle ingebrachte eigen middelen in verband met aankoop, verbouwing, aflossing kredieten en aantonen dubbele lasten.

Daarbij geldt dat:

 • we de herkomst van de eigen middelen kennen en vast moeten kunnen stellen dat deze afkomstig zijn uit een legitieme en betrouwbare bron
 • de bewijsstukken om de herkomst vast te kunnen stellen verplicht zijn als de ingebrachte eigen middelen groter zijn dan € 25.000,-
 • deze gegevens verstrekt moeten zijn door de instelling waar de eigen middelen zijn aangehouden

Let op: mogelijk kunnen er naar aanleiding van de aangeleverde documenten aanvullende vragen worden gesteld of aanvullende documenten worden opgevraagd. Dit geldt alleen als het niet duidelijk is waar de eigen middelen vandaan komen volgens de aangeleverde bewijstukken.

Hieronder vind je de mogelijke bewijsstukken die aangeleverd moeten worden:

spaargelden en/of beleggingen.

 • kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) waaruit de omvang en de opbouw van het box 3-vermogen blijkt

verkoop vastgoed (bijvoorbeeld woning).

 • als vastgoed verkocht is: afrekening notaris
 • als vastgoed (nog) niet verkocht is: taxatierapport of kopie getekend verkoopcontract en saldo huidige hypotheek

erfenis.

 • kopie bankrekeningafschrift waarop de bijschrijving van de erfenis is vermeld. Uit het bankafschrift moet duidelijk blijken van welke bron (notaris) de erfenis afkomstig is, òf
 • als erfenis niet is afgewikkeld via een notaris dan kopie aangifte of aanslag erfbelasting

gift of schenking.

 • kopie bankrekeningafschrift waarop de schenking is vermeld en uit de vermelding blijkt dat sprake is van een gift of schenking
 • schenkingsakte
 • kopie aangifte schenkbelasting

loterij of kansspelen.

 • kopie bankrekeningafschrift met bijschrijving gewonnen bedrag en naam uitkerende instantie (bijvoorbeeld Staatsloterij, Holland Casino)

lening bij familie of kennissen.

 • kopie (concept) leningovereenkomst

lening bij eigen onderneming (DGA/Zelfstandige).

 • kopie (concept) leningovereenkomst

vermogen uit een onderneming.

 • besluit dividenduitkering door middel van notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) met ondertekening van bestuurder en notulist èn een kopie van de volledige jaarrekening van de onderneming (incl. toelichting)
 • officiële verklaring van de accountant waaruit de dividenduitkering blijkt
 • aangifte dividendbelasting.

overig vermogen.

 • bewijsstukken en verklaringen aanvrager waaruit duidelijk de herkomst van het vermogen blijkt

Let op:

 • bovenstaande lijst is niet beperkend
 • mogelijk kunnen er naar aanleiding van de aangeleverde documenten aanvullende vragen worden gesteld of kunnen er aanvullende documenten worden opgevraagd